Cadre de Liaison Inter-Organisations • Haiti
CLIO un travail collectif et la promotion du dialogue

Accueil > Publications > Annonces :

Techo cherche un gestionnaire de projet

vendredi 26 juillet 2019, par webmaster | Expire le: 28 juillet 2019

Nap chache yon moun ki pral responsab pou fè montaj pwojè kominote yo ak garanti korèk egzekisyon yo atravè plizye metòd ak dinamik ki kapab garanti motivasyon ak patisipasyon fanmmi ak volontè yo nan chak kominote kote TECHO ap travay. 

Moun kap dirije depatman sa dwe genyen yon gwo kapasite pou planifye a long tèm(+20 mwa) epi kominike klèman chak objektif nan chak pwojè yo ak volontè yo, fanmi yo epi patnè teknik kap kolabore ak TECHO yo​. 

Objektif final pwojè kominote yo genyen kòm fokis ranfòse kapasite lidè kominote yo ak kominote atravè yon travay ant jèn volontè epi lòt aktè yo( òganizasyon yo, leta, eltariye) 

Moun ki nan pòs la pral genyen yon sipò teknik ak estratejik depi nan biwo Potoprens epi Biwo Entènasyonal TECHO (Chili). 

Prensipal responsabilite Garanti enplemantasyon korèk ak nan tan ki etabli pou divès pwogram nan chak kominote. 

Devlope ak fè swivi korèk bidjè yo, kalandriye aktivite pwojè yo a long epi kout tèm nan biwo a (travay volontè) menm jan ak nan kominote yo( volontè+lidè) 

Responsab ansanm ak direksyon biwo Potòprens pou pran desizyon pa rapò ak ouvèti epi fèmti travay nan kominote yo. 

Responsab pou mennen dyagnostik kominote ak plan aksyon pou chak kominote nan rejyon òganizasyon an ap entèveni yo. 

Responsab pou fè swivi ak pote modifikasyon ki pètinan nan chache akonplisman planifikasyon pou chack kominote yo nan tan ak fòm ki etabli yo.

Konfòmasyon ak kapasitasyon konstan volontè yo nan kominote ki aktiv yo(ekip kominote ) yon fason pou yo menm kapab konprann pwojè yo nan totalite yo epi kapab gide avèk klarite aksyon ki planifye ansanm ak lidè nan chak kominote yo. 

Reprezante ak dirije relasyon TECHO asanm ak gouvènman lokal nan rejyon an (Meri, CASEC ASEC, etc) menm jan ak chak lidè epi manm nan chak kominote kote nap travay yo.